Spoločné vyhlásenie veľvyslanectiev k právam LGBTI

Bratislava, 14. júla 2018

Ako medzinárodní priatelia a partneri Slovenskej republiky sa pripájame k oslavám PRIDE a zdôrazňujeme náš záväzok chrániť a obhajovať ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Dúhové pochody PRIDE v Bratislave 14. júla a v Košiciach 1. septembra, spolu s ďalšími podujatiami PRIDE, sú oslavou významných prínosov LGBTI+ osôb pre spoločnosť a potvrdením toho, že rešpekt si zaslúži každý, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Veríme, že tieto podujatia budú ďalej napomáhať šíreniu pozitívnych spoločenských postojov voči LGBTI+ členom rodiny, susedom, kolegom a priateľom.

Ako je uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu. Naše vlády uznali túto skutočnosť za základnú pravdu a spoločne s partnermi sa usilujeme tento idéal napĺňať. Potvrdzujeme takisto zásady Charty základných práv Európskej únie, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

Uznávame a vítame úsilie zamerané na ochranu a presadzovanie ľudských práv všetkých ľudí v Slovenskej republike, vrátane LGBTI+ osôb. Každý si zaslúži bezpečné prostredie bez násilia a obťažovania. Je to výzva na celom svete a stojíme za všetkými, ktorí sa zaoberajú riešením týchto pálčivých otázok. Riešenie tejto výzvy je v súlade s medzinárodnými záväzkami našich vlád. Povzbudzujeme každého, aby podporoval a presadzoval všetky ľudské práva pre všetkých ľudí. Inkluzívna a rozmanitá spoločnosť založená na rovnosti, rešpekte a slobode je v prospech všetkých.

Signatári:

Veľvyslanectvo Albánska

Veľvyslanectvo Austrálie

Veľvyslanectvo Belgicka

Veľvyslanectvo Cypru

Veľvyslanectvo Dánska

Veľvyslanectvo Estónska

Veľvyslanectvo Fínska

Veľvyslanectvo Francúzska

Veľvyslanectvo Grécka

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Veľvyslanectvo Írska

Veľvyslanectvo Islandu pre Slovenskú republiku

Veľvyslanectvo Kanady

Veľvyslanectvo Litvy

Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva

Veľvyslanectvo Nemecka

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Nového Zélandu

Veľvyslanectvo Portugalska

Veľvyslanectvo Rakúska

Veľvyslanectvo Rumunska

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Veľvyslanectvo Španielska

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Veľvyslanectvo Srbska

Veľvyslanectvo Štátu Izrael

Veľvyslanectvo Švajčiarska

Veľvyslanectvo Švédska

Veľvyslanectvo Talianska

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku