Spoločné vyhlásenie veľvyslanectiev k právam LGBTI+

Bratislava, 17.7.2019

Ako medzinárodní priatelia a partneri Slovenskej republiky sa pripájame k oslavám PRIDE a zdôrazňujeme náš záväzok chrániť a obhajovať ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Prvý Dúhový pochod PRIDE v Banskej Bystrici 29. júna, a Dúhové pochody v Bratislave 20. júla a v Košiciach 24. augusta, spolu s ďalšími podujatiami PRIDE, sú oslavou významných prínosov LGBTI+ osôb pre spoločnosť a podporujú rešpekt pre všetkých ľudí. Veríme, že tieto podujatia budú aj ďalej napomáhať šíreniu pozitívnych spoločenských postojov voči LGBTI+ členom rodiny, susedom, kolegom a priateľom.

Ako je uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu. Naše vlády uznali túto skutočnosť za základnú pravdu. Stojíme za príslušníkmi LGBTI+ komunity a za právo všetkých osôb na využívanie ich základných slobôd. Potvrdzujeme takisto zásady Charty základných práv Európskej únie, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

Uznávame významné prínosy LGBTI+ osôb pre spoločnosť. Vítame úsilie zamerané na ochranu a presadzovanie ľudských práv všetkých ľudí v Slovenskej republike, vrátane LGBTI+ osôb, a zároveň povzbudzujeme vládu v tom, aby podporovala inciatívy smerujúce k zvýšeniu miery tolerancie v slovenskej spoločnosti. Každý si zaslúži bezpečné prostredie bez násilia a obťažovania. Presadzovanie rovnosti je v súlade s medzinárodnými záväzkami naších vlád. Povzbudzujeme každého, aby podporoval a presadzoval všetky ľudské práva pre všetkých ľudí. Inkluzívna a rozmanitá spoločnosť založená na rovnosti, rešpekte a slobode je v prospech všetkých.

Signatári:

Veľvyslanectvo Argentíny

Veľvyslanectvo Austrálie

Veľvyslanectvo Belgicka

Veľvyslanectvo Bulharska

Veľvyslanectvo Českej republiky

Veľvyslanectvo Cypru

Veľvyslanectvo Dánska

Veľvyslanectvo Fínska

Veľvyslanectvo Francúzska

Veľvyslanectvo Grécka

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Veľvyslanectvo Írska

Veľvyslanectvo Islandu

Veľvyslanectvo Kanady

Veľvyslanectvo Litvy

Veľvyslanectvo Lotyšška

Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva

Veľvyslanectvo Maltskej republiky

Veľvyslanectvo Mexika

Veľvyslanectvo Nemecka

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Veľvyslanectvo Nového Zélandu

Veľvyslanectvo Portugalska

Veľvyslanectvo Rakúska

Veľvyslanectvo Rumunska

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Veľvyslanectvo Španielska

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Veľvyslanectvo Srbskej republiky

Veľvyslanectvo Štátu Izrael

Veľvyslanectvo Švajčiarska

Veľvyslanectvo Švédska

Veľvyslanectvo Talianska

Veľvyslanectvo Uruguaja

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku