Spoločné vyhlásenie pri príležitosti Dňa boja proti korupcii

V snahe zvýšiť povedomie o význame transparentnosti vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 9. december za Medzinárodný deň boja proti korupcii. Nedôvera verejnosti voči verejným inštitúciám prispela za posledný rok na Slovensku aj v zahraničí k nárastu podpory extrémizmu. Ak chceme vybudovať silnejšiu spoločnosť, musíme sa spoločne usilovať o transparentné a efektívne riadenie štátu, aby sa obnovila dôvery verejnosti v štátne inštitúcie. Boj proti korupcii a reformy smerujúce k obnove právneho štátu podporia hospodársky rast, ktorý ponúkne dobre pracovné príležitosti najmä mladým ľuďom a prinesie všetkým občanom ekonomické výhody.

Vítame a oceňujeme úsilie slovenskej vlády podporovať transparentnosť a obmedziť priestor pre korupciu, vrátane prijatia nového protischránkového zákona, ktorý vyžaduje, aby firmy uchádzajúce sa o štátne zákazky zverejnili svoju vlastnícku štruktúru. Oceňujeme tiež prijatie nových etických kódexov pre sudcov a prokurátorov, ktoré majú za cieľ obnoviť dôveru verejnosti v právny systém Slovenskej republiky. Vítame aj prebiehajúcu finalizáciu tretieho Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP). Rovnako ako zavádzanie reforiem je kľúčové aj uplatňovanie trestnoprávnej zodpovednosti tých, ktorí sa podieľajú na korupčných aktivitách. Je tiež zodpovednosťou všetkých vlád, aby vyšetrili podozrenia z porušenia zákona a chránili whistleblowerov.

Ako členovia diplomatickej pracovnej skupiny za právny štát na Slovensku sú naše veľvyslanectvá pripravené pokračovať v spolupráci so slovenskou vládou na podpore dobrého vládnutia v krajine. Sme pripravení ponúknuť vláde v jej snahách o reformy podporu a technickú pomoc. Významnými partnermi v demokratických spoločnostiach sú aj občianska spoločnosť a médiá. Pri podpore transparentnosti zohrávajú kľúčovú úlohu aj občania – najmä tým, že ohlásia korupciu, keď sa s ňou stretnú. V boji proti korupcii musíme zostať ostražití a podnikať kroky na obnovenie dôvery verejnosti v dobre fungujúce demokratické inštitúcie.

Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
Veľvyslanectvo Francúzska
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Veľvyslanectvo Chorvátska
Veľvyslanectvo Kanady
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko
Veľvyslanectvo Švédska