Spoločné stanovisko ku medzinárodnému dňu boja proti korupcii

2017 International Anti-Corruption Day

Bratislava, 9. decembra 2017

Dnes slávime Medzinárodný deň boja proti korupcii ako pripomienku, že boj proti korupcii si vyžaduje spoločné úsilie všetkých krajín. Korupcia je viac ako úplatok; je to aj zneužívanie verejných prostriedkov a moci na súkromný zisk, a týka sa každého. Bráni hospodárskemu rastu, poškodzuje podnikateľské prostredie a znižuje dôveru verejnosti k štátnym inštitúciám.

Naše veľvyslanectvá vítajú a oceňujú úsilie vlády Slovenskej republiky v uplynulom roku v boji proti korupcii a zároveň ju povzbudzujú, aby pokračovala v uskutočňovaní konkrétnych opatrení na podporu transparentnosti, v boji proti podvodom a trestaní tých, ktorí porušujú pravidlá. Slovensko je lídrom v Iniciatíve pre otvorené vládnutie (OGP) a naďalej podporuje transparentnosť a účasť verejnosti pri rozhodovaní prostredníctvom prijatia ambiciózneho tretieho národného Akčného plánu. Vítame spoluprácu vlády SR s OECD v boji proti korupcii a zriadení Odboru prevencie korupcie na Úrade vlády. Vítame tiež väčšiu komunikáciu medzi vládou, podnikateľskou komunitou a občianskou spoločnosťou, najmä pri vytváraní účinnejších pravidiel na ochranu whistleblowerov. Pokračujúca verejná a odborná diskusia o reforme pravidiel majetkových priznaní je tiež pozitívnym krokom a môže pomôcť zabrániť konfliktom záujmov. Ďalším dôležitým opatrením je zavedenie štandardizovanejších a transparentnejších výberových kritérií pre budúcich sudcov.

Sme pripravení spolupracovať s vládou Slovenskej republiky a občianskou spoločnosťou pri presadzovaní dobrej správy vecí verejných vychádzajúc z našich skúseností v konfrontácii s podobnými výzvami v našich krajinách. Sme pripravení podporiť úsilie vlády SR pri ďalších reformách. Dôležité výzvy, ktoré pomenúva podnikateľský sektor a občianska spoločnosť, zahŕňajú uplatňovanie etických štandardov, nezávislosť regulačných orgánov, riešenie problémov verejného obstarávania a posilnenie vyšetrovania a stíhania aktivít súvisiacich s korupciou.

Občania zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri oznamovaní korupcie, keď sa s ňou stretnú, a tiež pri vyvodzovaní zodpovednosti za konanie úradníkov. Úsilie politických lídrov a orgánov činných v trestnom konaní v partnerstve s aktívnymi občanmi, občianskou spoločnosťou, médiami a medzinárodným spoločenstvom môže vytvoriť spravodlivejšiu a transparentnejšiu spoločnosť. Vďaka spolupráci si môžeme navzájom pomôcť v boji proti korupcii, zlepšiť životnú úroveň a posilniť dôveru občanov v naše demokratické inštitúcie, a to aj tu na Slovensku.

Embassy of Belgium
Office of the Embassy of Canada
Embassy of the Netherlands
Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Embassy of the United States of America