Pripomíname si Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách

Rodovo podmienené násilie je všadeprítomné. Na celom svete je podľa odhadov počas svojho života fyzicky alebo sexuálne zneužívaná každá tretia žena. Podľa prieskumu Agentúry pre základné práva (FRA) Európskej únie takmer štvrtina žien na Slovensku zažila zneužívanie.

Rodovo podmienené násilie sa vyskytuje v mnohých formách, od násilia zo strany partnera, cez znásilenie a sexuálne zneužívanie, až po skoré a vynútené sobáše. Následky takéhoto násilia zasahujú nielen bezprostredné obete. Rodovo podmienené násilie ovplyvňuje celé spoločenstvá a podnecuje opakované prejavy násilia a konfliktov v spoločnosti. Násilie však nie je nevyhnutné – a každý z nás môže urobiť niečo pre to, aby ho zastavil.

Spojené štáty sú odhodlané byť súčasťou celosvetového úsilia tomuto problému predchádzať a riešiť ho. Po celom svete podporujeme projekty na zvyšovanie povedomia o rodovo podmienenom násilí, angažujeme politikov, aby zlepšovali legislatívu, školíme odborných pracovníkov, aby vedeli lepšie pomáhať obetiam a vyzývame spoločnosť k väčšej zodpovednosti a k výkonu spravodlivosti. Financujeme projekty, ktoré ženám vystaveným domácemu násiliu poskytujú bezpečné útočiská a pomocnú ruku pri hľadaní práce. Mobilizujeme podnikateľov, zástupcov cirkví a komunitných lídrov, aby pomohli ukončiť rodovo podmienené násilie.

Veľvyslanectvo USA nedávno na Slovensko pozvalo Scotta Jenkinsa, bývalého policajta z Minnesoty, aby pomohol zvýšiť povedomie o tomto probléme. Scott Jenkins je spolutvorcom tzv. Duluth modelu prevencie domáceho násilia, ktorého hlavnými znakmi sú dôraz na podporu a bezpečie pre ženy, súdom nariadené školenia prevencie násilia pre násilníkov, na koordinovanú pomoc zo strany komunity a na výrazné zapojenie trestno-právneho systému. Duluth model sa úspešne využíva v USA, Rakúsku, Nemecku, Veľkej Británii, Rumunsku a Austrálii a sme zvedaví na výsledky jeho aplikácie aj na Slovensku.

Každý môže pomôcť zastaviť násilie v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti rodovému podmienenému násiliu, ktorá sa začína vždy 25. novembra, na Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách a končí sa 10. decembra na Deň ľudských práv. Kampaň, ktorú oficiálne spustil generálny tajomník Organizácie spojených národov Pan Ki-mun vyzýva k aktivite všetkých – mužov i ženy, chlapcov i dievčatá, vládnych úradníkov aj komunitných lídrov. Môžeme podporiť obete tým, že ich vypočujeme a budeme im veriť. Môžeme viesť mužov a chlapcov k podpore žien a dievčat a k tomu, aby sa postavili proti násiliu.

Rodovo podmienené násilie sa definitívne skončí až vtedy, keď spoločnosť plne ocení ženy a dievčatá a nebude im hroziť obťažovanie a útok pre ich pohlavie. Sami to však nezvládneme. Na veľvyslanectve sa pridávame ku kampani 16 dní aktivizmu proti rodovému podmienenému násiliu a boli by sme radi, keby ste sa pripojili, napríklad nosením oranžovej, ktorá je farbou kampane, a tým prejavili svoje odhodlanie ukončiť rodové násilie na Slovensku a na celom svete.