Program o výučbe holokaustu pre učiteľov

Podávanie prihlášok: OTVORENÉ

Termín odovzdania prihlášok: 15. marca 2020

Holocaust Teacher Training, Letný tréningový program o výučbe holokaustu pre učiteľov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl v USA na jeden týždeň, jún – júl 2020

Týždenný program pre 14 učiteľov zo siedmich  krajín sa už takmer 20 rokov organizuje každoročne počas mesiacov jún a júl na vybraných amerických školách po celých Spojených štátoch. Program je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí USA, Asociácie organizácií zaoberajúcimi sa problematikou holokaustu (AHO) a Pamätného múzea obetiam holokaustu vo Washingtone v USA.

Je zameraný na prehĺbenie výučby o holokauste, oboznámenie pedagógov s novými výučbovými technikami a vzájomnou interakciou pedagógov z rôznych krajín sveta aj na získanie novej perspektívy výučby histórie holokaustu.

Učitelia sú ubytovaní v kampusoch v areáli školy a okrem účasti na seminári sa od nich požaduje aj aktívna účasť na ostatných spoločných akciách s ďalšími účastníkmi, prevažne s americkými učiteľmi. V závislosti od disponibilných finančných prostriedkov, súčasťou programu býva aj jednodňová návšteva múzea obetiam holokaustu vo Washingtone. Program finančne zabezpečujú Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike, AHO a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.

Do výberu budú zaradení učitelia stredných škôl a druhého stupňa základných škôl so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne iné predmety humanitného zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. Vhodný kandidát by mal mať skúsenosť s vyučovaním témy holokaustu.

Žiadosť o účasť na seminári zahŕňa životopis v slovenskom jazyku, vyplnený priložený dotazník a motivačný list v anglickom jazyku. Žiadosti posielajte elektronicky na adresufrkalovai@state.gov

Dotazník