InfoUSA

InfoUSA centrá na Slovensku sú súčasťou celosvetovej siete 470 „American Corners“ a predstavujú úzku spoloprácu medzi Oddelením pre vzťahy s verejnosťou veľvyslanectva USA v Bratislave a vedením troch knižníc kde sú centrá umiestnené.

Veľvyslanectvo financuje pre každé centrum zbierku tlačených a multimediálnych materiálov o americkej histórii, vláde, ľuďoch a kultúre. Centrá taktiež dostali technické vybavenie vrátane zariadena na poriadanie video konferencií (DVC).

InfoUSA centrá organizujú množstvo podujatí, napríklad prednášky a semináre pre študentov či verejné diskusie a debaty s americkými expertami na rôzne témy. Tieto programy sú často pripravované v spolupráci s Veľvyslanectvom USA a Fulbrightovou komisiou na Slovensku.

Medzi cieľovými skupinami sú študenti stredných a vysokých škôl, učitelia angličtiny, mladý odborníci a široká verejnosť.

InfoUSA centrá sú bránami do Ameriky. Ich poslaním je podporovať vzájomné porozumenie medzi USA a Slovenskou republikou.

Viac informácií môžete získať na InfoUSA stránkach.

InfoUSA Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, 042 30 Košice – Facebook

InfoUSA Bratislava, Univerzitná knižnica, Michalská 1, 814 17 Bratislava – Facebook

InfoUSA Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica – Facebook