Fulbright Program

„Je to skromný program s neskromnými cieľom – dosiahnutie civilizovanejšieho, racionálneho a humánneho režimu v medzinárodných vzťahoch.“

Senátor J. William Fulbright

Program

Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín.

Tí sú vyberaní na základe akademických a profesných kvalít, dosiahnutých úspechov, profesionálneho potenciálu a schopnosti a vôle zdieľať nápady a skúsenosti s ľuďmi z rôznych kultúr.

Administrácia

Fulbrightov Program je sponzorovaný Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA) na Ministerstve zahraničných vecí USA  podľa smerníc, ktoré boli zavedené Radou J.W. Fulbrighta pre zahraničné štipendiá (J. William Fulbright Foreign Scholarship Board).

Financovanie

Prvotným zdrojom financií pre Fulbrightov program je finančná čiastka každoročne stanovená Kongresom USA. Ďalším zdrojom financovania sú vlády jednotlivých krajín, ktoré prispievajú na Fulbrightov program značnými sumami. Takisto súkromní sponzori sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou podpory Fulbrightovho programu.

Okrem toho aj hostiteľské inštitúcie v USA a na celom svete prispievajú cez spolufinancovanie nákladov a nepriamo prostredníctvom dofinancovania miezd, odpustenia školného, univerzitným ubytovaním atď.

 

Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike podporuje vzdelávacie, výskumné a kultúrne výmeny medzi USA a Slovenskou republikou prostredníctvom Fulbrightovho programu.

Vďaka tomuto programu malo od roku 1994 zhruba 320 účastníkov možnosť študovať, vyučovať alebo vykonávať výskum v Spojených štátoch a takmer 340 americkým študentom, vedcom a odborníkom boli udelené Fulbrightove granty v rôznych vedeckých odboroch.

Fulbright Foreign Student Program – Fulbrightov program pre zahraničných študentov umožňuje absolventom, mladým odborníkom a umelcom zo zahraničia výskumnú činnosť a štúdium na univerzitách alebo v iných vhodných inštitúciách v Spojených štátoch po dobu jedného roka alebo dlhšie.

Internetové stránky

Vyššie vzdelávacie inštitúcie USA môžu predkladať návrhy na hosťovanie vysokoškolských pedagógov, absolventov Fulbrightovho programu zo zahraničia po dobu jedného alebo dvoch semestrov akademického roka.

Internetové stránky

Fulbright-Schuman Program – Fulbright-Schumanov program spravovaný Commission for Educational Exchange between the United States and Belgium/Luxembourg (Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi Spojenými štátmi a Belgickom/Luxemburskom) spolufinancuje Ministerstvo zahraničných vecí USA a generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Program financuje návrhy absolventského a postgraduálneho štúdia, výskumu a prednášok v oblasti vzťahov medzi USA a EÚ, politiky EÚ alebo inštitúcií EÚ pre záujemcov z radov amerických občanov a občanov EÚ.

Internetové stránky

Fulbright Visiting Scholar Program – Fulbrightov program pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov poskytuje granty približne 850 zahraničným vedeckým pracovníkom z viac ako 100 krajín na post-doktorandský výskum v inštitúciách USA v trvaní od akademického semestra až po celý akademický rok.

Internetové stránky

Hubert H. Humphrey Fellowship Program – Štipendijný program Huberta H. Humphreyho umožňuje skúseným odborníkom strednej úrovne absolvovať v Spojených štátoch 10-mesačný pobyt zameraný na odborný rozvoj a vysokoškolské štúdium bez získania akademického titulu.

Internetové stránky

Štvortýždňový alebo trojmesačný pobyt pre akademických odborníkov a pedagógov na University of Michigan (Michiganská univerzita), Ann Arbor, USA. Uchádzači môžu predkladať projekty zo všetkých oblastí výskumu a výučby, ktoré chcú realizovať v spolupráci s pedagogickým zborom a fakultami University of Michigan.

Internetové stránky

Study of the U.S. Institutes for Scholars – Štúdium v inštitútoch USA pre vedeckých pracovníkov je koncipované na posilnenie školských osnov a skvalitnenie výučby o Spojených štátoch v akademických inštitúciách v zahraničí.

Internetové stránky

Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders – Štúdium v inštitútoch USA pre študentských lídrov sú päť až šesťtýždňové akademické programy určené pre zahraničných vysokoškolákov vo veku od 18 do 25 rokov, zamerané na zlepšenie porozumenia Spojeným štátom a na rozvoj líderských schopností.

Internetové stránky