COVID-19 KORONAVÍRUS VYHLÁSENIE

VYHLÁSENIE

Pozastavenie vstupu pre osoby s prisťahovaleckými a neprisťahovaleckými vízami, u ktorých existuje riziko prenosu nového koronavírusu 2019 

Dňa 31. januára 2020 som vydal vyhlásenie č. 9984 (Pozastavenie vstupu pre osoby s prisťahovaleckými a neprisťahovaleckými vízami, ktorým hrozí riziko prenosu nového koronavírusu 2019 a ďalšie vhodné opatrenia na riešenie tohto rizika). Potenciál rozšírenia prenosu nového koronavírusu (ktorý sa premenoval na „SARS-CoV-2“ a spôsobuje chorobu COVID-19) („SARS-CoV-2“ alebo „vírus“) nakazenými osobami, ktoré sa snažia vstúpiť na územie Spojených štátov, ohrozuje bezpečnosť nášho dopravného systému a infraštruktúry a našu národnú bezpečnosť. Keďže bolo vypuknutie vírusu v tom čase sústredené v Čínskej ľudovej republike, pozastavil som a obmedzil vstup všetkých cudzincov, ktorí boli fyzicky prítomní v Čínskej ľudovej republike, s výnimkou osobitných administratívnych regiónov Hongkongu a Macao, počas 14-dňového obdobia pred ich vstupom alebo pokusom o vstup do Spojených štátov, s výhradou určitých výnimiek. Vzhľadom na nepretržitý prenos SARS-CoV-2 z jednej osoby na druhú v Iránskej islamskej republike som 29. februára 2020 vydal vyhlásenie 9992 (Pozastavenie vstupu pre ďalšie osoby s prisťahovaleckými a neprisťahovaleckými vízami, ktoré predstavujú riziko šírenia nového koronavírusu 2019), ktorým sa pozastavuje a obmedzuje vstup všetkým cudzincom, ktorí sa fyzicky zdržiavali v Iránskej islamskej republike počas obdobia 14 dní pred ich vstupom alebo pokusom o vstup do Spojených štátov, s výhradou určitých výnimiek.

Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ako súčasť Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb, rozhodli, že vírus predstavuje vážne ohrozenie verejného zdravia a CDC pokračuje v podnikaní krokov, aby zabránili jeho šíreniu. Avšak CDC, spolu so štátnymi a miestnymi zdravotníckymi oddeleniami, má obmedzené zdroje a systém verejného zdravia by mohol byť preťažený, ak by sa v USA vo veľkom rozsahu vyskytol trvalý prenos vírusu z človeka na človeka. Trvalý prenos z človeka na človeka má potenciál spôsobiť exponenciálne dôsledky na verejné zdravie, hospodárstvo, národnú bezpečnosť a aj spoločenské následky.

Svetová zdravotnícka organizácia zistila, že vo viacerých krajinách Schengenského priestoru dochádza k trvalému prenosu SARS-CoV-2 z jedného človeka na druhého. Pre účely tohto vyhlásenia, Schengenský priestor zahŕňa 26 európskych štátov: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko. Schengenský priestor má v súčasnosti najväčší počet potvrdených prípadov COVID-19 mimo Čínskej ľudovej republiky. K 11. marcu 2020 je v 26 krajinách Schengenského priestoru 17 442 prípadov so 711 úmrtiami a vykazuje vysoký nepretržitý nárast miery infekcie. Od 9. marca 2020 sa zo Schengenského priestoru rozšírilo 201 prípadov COVID-19 do 53 krajín. Voľný pohyb ľudí medzi krajinami Schengenského priestoru okrem toho sťažuje kontrolu šírenia vírusu.

Vláda Spojených štátov nie je schopná efektívne vyhodnotiť a monitorovať všetkých cestujúcich, ktorí naďalej prichádzajú zo Schengenského priestoru. Potenciál nezisteného prenosu vírusu infikovanými osobami, ktoré sa snažia vstúpiť do Spojených štátov zo Schengenského priestoru, ohrozuje bezpečnosť nášho dopravného systému a infraštruktúry a národnú bezpečnosť. Vzhľadom na dôležitosť ochrany osôb v Spojených štátoch pred hrozbou tejto škodlivej prenosnej choroby som rozhodol, že je v záujme Spojených štátov, aby prijali opatrenia na obmedzenie a pozastavenie vstupu do Spojených štátov pre osoby s prisťahovaleckými a neprisťahovaleckými vízami a všetkých cudzincov, ktorí sa fyzicky zdržiavali v Schengenskom priestore počas 14-dňového obdobia pred ich vstupom alebo pokusom o vstup do Spojených štátov. Voľný obchodný tok medzi Spojenými štátmi a krajinami Schengenského priestoru zostáva hospodárskou prioritou Spojených štátov. Som naďalej odhodlaný podporovať obchod medzi našimi krajinami.

JA, DONALD J. TRUMP, prezident Spojených štátov, prostredníctvom úradu, ktorý mi je zverený ústavou a zákonmi Spojených štátov amerických, vrátane paragrafov 212 písm. f) a 215 písm. f) Zákona o prisťahovalectve a štátnom občianstve (Immigration and Nationality Act), 8 Zbierky zákonov USA 1182(f) a 1185 (a) a paragrafu 301 hlavy 3, Zbierky zákonov USA, som týmto rozhodol, že neobmedzený vstup osôb do Spojených štátov popísaných v paragrafe 1 tohto vyhlásenia, s výnimkou ustanovení v paragrafe 2 tohto vyhlásenia, škodí záujmom Spojených štátov a mal by byť predmetom určitých obmedzení a výnimiek. Preto týmto vyhlasujem:

    § 1 – POZASTAVENIE A OBMEDZENIE VSTUPU

Vstup všetkých cudzincov na prisťahovalecké alebo neprisťahovalecké víza, ktorí boli fyzicky prítomní v Schengenskom priestore za posledných 14 dní pred ich vstupom alebo pokusom o vstup do Spojených štátov sa týmto pozastavuje a obmedzuje s výhradou § 2 tohto vyhlásenia.

    § 2 – ROZSAH POZASTAVENIA A OBMEDZENIA VSTUPU

a)  § 1 tohto vyhlásenia sa nevzťahuje na:

i) každú osobu s právoplatným štatútom rezidenta Spojených štátov;

(ii) každého cudzinca, ktorý je manželom/manželkou občana USA alebo osoby s oprávnením na trvalý pobytv v USA;  oprávneného trvalého pobytu;

(iii) každého cudzinca, ktorý je rodičom alebo zákonným zástupcom občana USA alebo osoby s oprávnením na trvalý pobyt v USA, za predpokladu, že občan alebo osoba s trvalým pobytom v USA nie je v manželskom zväzku a zároveň má menej ako 21 rokov;

iv) každého cudzinca, ktorý je súrodencom občana USA alebo má oprávnenie na trvalý pobyt, za predpokladu, že nie je v manželskom zväzku a zároveň je mladší ako 21 rokov;

(v) každého cudzinca, ktorý je dieťaťom, osvojeným dieťaťom alebo zverencom občana USA alebo osoby s oprávnením na trvalý pobyt v USA alebo ktorý je v procese adopcie a plánuje vstúpiť na územie Spojených                 štátov na základe víz klasifikovaných ako  IR-4 alebo IH-4;

vi) každého cudzinca, ktorý cestuje na pozvanie vlády Spojených štátov na účely súvisiace s obmedzením alebo zmiernením vírusu;

(vii) každého cudzinca cestujúceho na neimigrantské víza C-1, D alebo C-1 / D ako člena posádky alebo cudzinca cestujúceho do Spojených štátov ako člena leteckej alebo námornej posádky;

(viii) každého cudzinca:

(A) žiadajúceho o vstup do Spojených štátov alebo prechádzajúceho cez Spojené štáty podľa jedného z týchto víz: A-1, A-2, C-2, C-3 (ako úradník zahraničnej vlády alebo najbližší rodinný príslušník úradníka), E -1 (ako zamestnanec TECRO alebo TECO alebo jeho najbližší rodinní príslušníci), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 až NATO-4 alebo NATO-6 (alebo neimigrantov v jednej z týchto NATO kategórií ); alebo

B) na ktorého cestu sa vzťahuje paragraf 11 Dohody o sídle Organizácie Spojených národov;

ix) každého cudzinca, ktorého vstup by nepredstavoval významné riziko zavlečenia, prenosu alebo šírenia vírusu, ako určil Minister zdravotníctva a sociálnych služieb prostredníctvom riaditeľa CDC alebo povereného zástupcu;

x) každého cudzinca, ktorého vstup by na základe odporúčania Ministra zahraničných vecí alebo ním povereného zástupcu prispel k dosahovaniu dôležitých cieľov orgánov činných v trestnom konaní USA, podľa rozhodnutia Ministra zahraničných vecí, Ministra vnútra a ich poverených zástupcov;

xi) každého cudzinca, ktorého vstup by bol v národnom záujme podľa rozhodnutia Ministra zahraničných vecí, Ministra vnútra alebo nimi poverených osôb; alebo

xii) príslušníkov Ozbrojených síl USA a manželov/manželky a deti príslušníkov Ozbrojených síl USA.

(b) Nič v tomto vyhlásení sa nebude vykladať tak, aby ovplyvňovalo spôsobilosť jednotlivca na azyl, zadržanie alebo odsun alebo ochranu podľa nariadení vydaných podľa právnych predpisov implementujúcich Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, a v súlade so zákonami a nariadeniami Spojených štátov amerických.

§ 3  – IMPLEMENTÁCIA A VYMÁHATEĽNOSŤ VYMÁHATEĽNOSŤ

a) Minister zahraničných vecí implementuje toto vyhlásenie, keďže sa týka žiadateľov o víza, podľa postupov, ktoré môže Minister zahraničných vecí ustanoviť po porade s Ministrom vnútra. Minister vnútra implementuje toto vyhlásenie, keďže sa vzťahuje na vstup cudzincov podľa postupov, ktoré môže ustanoviť Minister vnútra po konzultácii s Ministrom zahraničných vecí.

b) V súlade s platnými právnymi predpismi Minister zahraničných vecí, Minister dopravy a Minister vnútra zabezpečia, aby sa akýkoľvek cudzinec, na ktorého sa vzťahuje toto vyhlásenie, nedostal na palubu lietadla smerujúceho do Spojených štátov.

c) Minister vnútra môže ustanoviť pravidlá a postupy na zabezpečenie uplatňovania tohto vyhlásenia na všetkých vstupoch do Spojených štátov a medzi nimi.

d) Cudzinec, ktorý obchádza uplatnenie tohto vyhlásenia podvodom, úmyselným skreslením podstatnej skutočnosti alebo nezákonným vstupom, bude Ministerstvom vnútra prednostne deportovaný.

§ 4  – UKONČENIE

Toto vyhlásenie ostáva v platnosti až do rozhodnutia prezidenta. Minister zdravotníctva a sociálnych služieb odporúča, aby prezident pokračoval, upravoval alebo zrušil toto vyhlásenie, ako je opísané v § 5 vyhlásenia 9984, v znení neskorších zmien.

§ 5  – DÁTUM ÚČINNOSTI

Toto vyhlásenie je účinné od 23:59 východoamerického letného času (EDT) 13. marca 2020. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na osoby na palube letu s plánovaným príletom do Spojených štátov, ktoré odleteli pred 23:59 východoamerického letného času 13. marca 2020.

§ 6 – ODDELITEĽNOSŤ

Je politikou Spojených štátov presadzovať toto vyhlásenie v maximálnom možnom rozsahu na presadzovanie národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a zahraničnopolitických záujmov Spojených štátov. V súlade s tým:

(a) ak je akékoľvek ustanovenie tohto vyhlásenia alebo uplatnenie ktoréhokoľvek ustanovenia na akúkoľvek osobu alebo okolnosť považované za neplatné, ostatné časti tohto vyhlásenia a uplatňovanie jeho ustanovení na akékoľvek iné osoby alebo okolnosti tým nie sú dotknuté; a

(b) ak sa niektoré ustanovenie tohto vyhlásenia alebo uplatnenie ktoréhokoľvek ustanovenia na akúkoľvek osobu alebo okolnosť považuje za neplatné z dôvodu nedostatku určitých procesných požiadaviek, príslušní výkonní úradníci implementujú tieto procesné požiadavky tak, aby boli v súlade s platným právom a s príslušnými súdnymi príkazmi.

§ 7 – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

a) Nič v tomto vyhlásení sa nebude vykladať tak, aby narušovalo alebo inak ovplyvňovalo:

i) oprávnenie udelené zo zákona výkonnému orgánu alebo úradu alebo jeho vedúcemu; alebo

ii) aktivity riaditeľa Úradu pre správu a rozpočet týkajúce sa rozpočtových, správnych alebo legislatívnych návrhov.

b) Toto vyhlásenie sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa dostupnosti rozpočtových prostriedkov.

(c) Toto vyhlásenie nemá za cieľ a nezakladá žiadne práva alebo výhody kohokoľvek, hmotné alebo procesné, vynútiteľné podľa zákona alebo na základe spravodlivého zaobchádzania,  proti Spojeným štátom, ich ministerstvám, úradom alebo právnym subjektom, jej úradníkom, zamestnancom alebo zástupcom alebo iným osobám.

NA DÔKAZ TOHO som dal na toto svoju ruku jedenásty deň v marci, v roku nášho Pána dvetisíc dvadsať a dvesto štyridsiateho štvrtého roku nezávislosti Spojených štátov amerických.