Ako začať na Slovensku

Vývoz na Slovensko

Webové sídlo export.gov obsahuje súhrn zdrojových informácií o službách, ktoré poskytujú rôzne vládne inštitúcie Spojených štátov amerických s cieľom pomôcť americkým podnikom naplánovať si svoju medzinárodnú obchodnú stratégiu a uspieť na dnešnom globálnom trhu. Veľvyslanectvo USA aktívne pomáha americkým podnikom naštartovať alebo zvýšiť ich vývoz na Slovensko. V tejto časti nájdete stručný opis Slovenska ako vývozného trhu a niekoľko návrhov, ako začať.

Ako začať

Praktické kroky, ktoré by potenciálny investor mal urobiť s cieľom čo najlepšie využiť služby amerických vládnych inštitúcií:

Navštívte stránku o Slovensku na webovom sídle export.gov on Slovakia, aby ste získali prehľad o ekonomických podmienkach a príležitostiach. Navštívte knižnicu U.S. Commercial Service Market Research Library obsahujúcu vyše 100 000 dokumentov o trhu v jednotlivých odvetviach a krajinách, ktoré vypracovali naši odborníci na zahraničných úradoch. Navštívte stránku o Slovensku na webovom sídle export.gov, aby ste získali prehľad o ekonomických podmienkach a príležitostiach.

 • Country Commercial Guides (prečítajte si najnovšie vydanie „Doing Business In“)
 • Prehľady odvetví
 • Aktualizované informácie o trhu
 • Správy multilaterálnych rozvojových bánk
 • Najlepšie trhy
 • Správy o odvetviach/regiónoch

Skontaktujte sa s vaším miestnym Centrom pre pomoc pri vývoze (U.S. Export Assistance Center) a požiadajte o radu a pomoc pri vývoze na Slovensko. Skontaktujte sa s najbližším špecialistom na medzinárodný obchod – Trade Specialist Near You.

Skontaktujte sa s vaším miestnym Centrom na podporu malého podnikania (Small Business Development Center – SBDC). Založenie firmy môže byť veľkou výzvou, ale pomoc môžete nájsť blízko vás. Poskytujú ju napríklad Centrá na podporu malého podnikania (SBDC) – partnerstvá vytvorené predovšetkým medzi štátnymi orgánmi a vysokými školami v rámci Správy pre malé podnikanie (Small Business Administration) s cieľom poskytovať vzdelávacie služby majiteľom malých podnikov a nádejným podnikateľom.

Skontaktujte sa s organizáciami na podporu podnikania v cieľovej krajine, ako je napr. Americká obchodná komora na Slovensku alebo Obchodná služba USA.

Využite obchodné sprostredkovateľské služby.

Investovanie na Slovensku

Táto časť obsahuje informácie pre súčasných aj potenciálnych investorov na Slovensku.

Potenciálni investori: Ako začať.

Ak uvažujete o investovaní na Slovensku, pred realizáciou tohto zámeru by ste mali zvážiť tieto kroky:

 • Zaregistrujte sa na veľvyslanectve USA – Ak plánujete návštevu krajiny s cieľom posúdiť možnosť investovania, oznámte nám to e-mailom zaslaným na kontaktné adresy uvedené na tejto stránke.
 • Navštívte slovenské zdroje, napr. SARIO.
 • Skontaktujte sa s americkými organizáciami na podporu podnikania v cieľovej krajine, ako je napr.Americká obchodná komora na Slovensku alebo Obchodná služba USA.
 • Zaregistrujte sa na facebookovej stránke nášho veľvyslanectva.

Súčasní investori: Zostaňte s nami v kontakte.

Ak ste americký investor, ktorý v súčasnosti pôsobí na Slovensku, Veľvyslanectvo USA chce s vami zostať v kontakte. Uvádzame niekoľko krokov, ktoré by ste mohli urobiť, aby komunikačné kanály ostali otvorené:

 • Zaregistrujte sa na veľvyslanectve USA – Ak aktívne pôsobíte na Slovensku, oznámte nám to e-mailom zaslaným na kontaktné adresy uvedené na tejto stránke.
 • Pridajte si nás do vášho e-mailového adresára – budeme radi, ak nás budete priebežne informovať.
 • Zaregistrujte sa na facebookovej stránke nášho veľvyslanectva.
 • Dohodnite si stretnutie s naším hospodárskym alebo obchodným tímom, aby ste mohli prediskutovať akúkoľvek záležitosť, ktorá sa vyskytne.

Práca na Slovensku

V tejto časti nájdete informácie o obchodných vízach, odporúčania týkajúce sa cestovania a informácie o protikorupčných opatreniach.

Obchodné víza

Americkí občania, ktorí majú v úmysle vstúpiť na územie Slovenska ako členskej krajiny schengenského priestoru najviac v trvaní 90 dní počas ktoréhokoľvek 6-mesačného obdobia, nepotrebujú vízum. V prípade pobytu presahujúceho 90 dní si treba prečítať pokyn Stay in Slovakia over 90 days.

Odporúčania týkajúce sa cestovania

Uistite sa, že sú vám známe najnovšie cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí USA týkajúce sa cestovania na Slovensko.

Zákon FCPA

Zákon o korupčných praktikách v zahraničí (FCPA) je dôležitým protikorupčným nástrojom, ktorý má odrádzať od korupčných praktík v obchodnom styku a chrániť slobodný a spravodlivý trh. FCPA zakazuje prísľub, ponuku, poskytnutie alebo súhlas s poskytnutím čohokoľvek, čo má určitú hodnotu, cudziemu štátnemu úradníkovi s cieľom získať alebo udržať si obchodnú príležitosť. Tieto zákazy platia pre americké subjekty – jednotlivcov aj firmy – a pre spoločnosti kótované na burzách v USA. Zákon tiež požaduje, aby verejne obchodované spoločnosti v USA viedli presnú účtovnú dokumentáciu a záznamy a uplatňovali primeranú vnútornú kontrolu.

Účastník transakcie, ktorý chce zistiť, či navrhovaný postup nie je v rozpore s FCPA, môže využiť zákonom ustanovený postup požiadania o stanovisko. Do 30 dní od doručenia písomného opisu navrhovaného postupu účastník transakcie dostane písomné stanovisko ministerstva spravodlivosti o tom, či navrhovaný postup je v rozpore s FCPA. Okrem toho, že stanovisko poskytne dožadujúcej strane vyvrátiteľný predpoklad, že postup nie je v rozpore s FCPA, ministerstvo spravodlivosti uverejňuje aj stanoviská vydané v minulosti, ktoré môžu slúžiť na usmernenie ostatných firiem v podobnej situácii.

Sekcia boja proti podvodom (FRD)